مطالب پیشنهادی:

تصویر: پوشش گیاهی استان لرستان

پوشش گیاهی استان لرستان


شرایط آب و هوایی، بارش، خاک و وضعیت ناهمواری ها، نقش اصلی و تعیین کننده ای در چگونگی پوشش گیاهی دارند. بارش عمده ترین متغیر در تعیین پوشش گیاهی...

  • ۰
  • ۱۹۹۹