مطالب پیشنهادی:

تصویر: جغرافیای طبیعی استان لرستان

جغرافیای طبیعی استان لرستان


جغرافیای طبیعی استان لرستان معرفی استان لرستان موقعیت جغرافیایی استان لرستان استان لرستان با مساحت حدود 84/28157 کیلومتر مربع در غرب ایران بین´40 ،°32 و ´23 ،°34 عرض شمالی...

  • ۰
  • ۶۴۴